Trwa komunikacja
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2
NIP: 6450010326
REGON: 00105421600000
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2, NIP: 6450010326, REGON: 00105421600000
1
Wybór biletu
2
Termin
3
Rodzaj i ilość biletów
4
Podsumowanie
5
Sposób płatności

Regulamin Zwiedzania Zabytkowej Kopalni Srebra

Warunki zwiedzania:

 1. Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach trwa ok. 1 godziny i 45 minut, z czego ok. 60 minut spędza się pod ziemią na głębokości 40,5 metra. Zwiedzanie części podziemnej obejmuje trasę o długości łącznej 1740 m, z czego 270 m to przepłynięcie łodziami w chodniku wodnym. Głębokość wody w chodniku wodnym wynosi 80 – 85 cm. W wyrobiskach podziemnej trasy turystycznej występują odcinki o zaniżonej wysokości, w których poruszać się trzeba w pozycji pochylonej. Zjazd do podziemi odbywa się windą osobową.
 2. Zakup biletów możliwy jest poprzez internetowy system sprzedaży biletów lub na miejscu w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego.
 3. Zaleca się zabranie obuwia na płaskiej podeszwie oraz ciepłych okryć, gdyż temperatura w części podziemnej jest stała i wynosi około 10 stopni Celsjusza.
 4. Zwiedzanie podzielone jest na dwa etapy: część powierzchniową i część podziemną.
 5. Maksymalna ilość osób w grupie zjeżdżającej na dół wynosi 25 osób. Większe grupy w celu wejścia na trasę zwiedzania, są odpowiednio dzielone na miejscu w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego Zabytkowej Kopalni Srebra.
 6. Przed zwiedzaniem prosimy o skorzystanie z toalet, znajdujących się w holu Kopalni, gdyż w części podziemnej nie ma możliwości skorzystania z nich.
 7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i zużywania substancji odurzających.
 8. Podczas zwiedzania części podziemnej, każdy turysta zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego. Zwiedzających poniżej 130 cm wzrostu wyposaża się w kamizelki asekuracyjne (kapoki) w celu dodatkowego zabezpieczenia podczas przepływu łodziami.
 9. Grupy zorganizowane proszone są o odpowiednio wcześniejszy przyjazd w celu dokonania płatności oraz przygotowania grupy do wejścia zgodnie z rezerwacją.
 10. Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać ze zwiedzania Kopalni po uprzednim zgłoszeniu takowej osoby/grupy osób i uzyskaniu zgody w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego oraz ustaleniu szczegółów organizacyjnych. Każda osoba z niepełnosprawnością powinna mieć swojego opiekuna.
 11. Istnieje możliwość zabrania w podziemia wózków spacerowych i inwalidzkich, pod warunkiem posiadania przez nie funkcji składania w celu bezpiecznego umieszczenia ich na łodziach podczas przepływu.
 12. Nie zaleca się zwiedzania Kopalni przez osoby cierpiące na klaustrofobię.
 13. Podczas całego zwiedzania obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i picia napojów.
 14. Turysta powinien bezwzględnie podporządkować się poleceniom przewodnika.
 15. Turysta nie może wychodzić poza barierki na trasie i zdejmować kasku ochronnego w podziemiach.
 16. W czasie przepływu łodziami turysta ma stosować się do zasad bezpieczeństwa podanych przez przewodnika, a w szczególności zabrania się: kołysania łodziami, wstawania, zmiany miejsc, wkładania rąk do wody i trzymania ich na burtach łodzi.
 17. Przewodnik ma obowiązek odmówić zwiedzania osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź osobie, której zachowanie mogłoby zagrażać innym zwiedzającym.
 18. Zabrania się zabierania ze sobą zwierząt.
 19. Filmowanie i fotografowanie możliwe jest na zasadach określonych przez Przewodnika, z zachowaniem ustawowych zasad ochrony danych osobowych
 20. Zarówno część powierzchniowa, jak i podziemna objęte są monitoringiem.
 21. Zakup biletu równoznaczny jest z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Regulamin Zwiedzania Sztolni „Czarnego Pstrąga”

Warunki zwiedzania: 

 1. Zwiedzanie trwa około 45 minut. Polega na zejściu jednym z szybów krętymi schodami na głębokość około 30 metrów i przepłynięciu łodziami odcinka 600 m. Wyjście schodami następuje kolejnym szybem. Głębokość wody maksymalnie wynosi 1,10 m.
 2. Zwiedzanie jest możliwe od 4 roku życia.
 3. Ruch odbywa się wahadłowo pomiędzy szybami „Ewa” i „Sylwester”. Informacja o godzinie i miejscu rozpoczęcia zwiedzania umieszczana jest na budynkach szybów.
 4. Zwiedzanie następuje po wykupieniu biletu w kasie znajdującej się w Budynku Dydaktycznym zlokalizowanym przy szybie „Sylwester” lub poprzez internetowy system sprzedaży biletów.
 5. Zaleca się zabranie obuwia na płaskiej podeszwie oraz ciepłych okryć, temperatura w części podziemnej wynosi około 10° C.
 6. Podczas zwiedzania należy się bezwzględnie podporządkować poleceniom przewodnika.
 7. W trakcie przepływu łodziami zabrania się: kołysania łodziami, wstawania, zamiany miejsc, wsadzania rąk do wody oraz trzymania dłoni na burtach łodzi.
 8. Maksymalna ilość turystów w jednej łodzi wynosi 6 osób dorosłych. W przypadku zwiedzania sztolni przez dzieci, o ilości osób w jednej łodzi decyduje przewodnik.
 9. Zwiedzającym poniżej 130 cm wzrostu zakłada się kamizelki asekuracyjne (kapoki) w celu dodatkowego zabezpieczenia podczas przepływu łodziami.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz zażywania substancji odurzających.
 11. Podczas całego zwiedzania obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i picia napojów.
 12. W części podziemnej nie ma możliwości skorzystania z toalet, w związku z czym zaleca się wcześniejsze skorzystanie z toalet w Budynku Dydaktycznym.
 13. Grupy zorganizowane proszone są o odpowiednio wcześniejsze zgłoszenie się w kasie Budynku Dydaktycznego przy szybie „Sylwester” w celu przygotowania grupy do wejścia i dokonania płatności.
 14. Trasa zwiedzania nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 15. Przewodnik ma obowiązek odmówić zwiedzania osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź osobie, której zachowania mogłoby zagrażać innym zwiedzającym.
 16. Zabrania się zabierania ze sobą zwierząt.
 17. Filmowanie i fotografowanie możliwe jest na zasadach określonych przez Przewodnika, z zachowaniem ustawowych zasad ochrony danych osobowych.
 18. Zarówno część powierzchniowa, jak i podziemna objęte są monitoringiem.
 19. Zakup biletu równoznaczny jest z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW I VOUCHERÓW

na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra
i Sztolni Czarnego Pstrąga 
w Tarnowskich Górach

 

1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży biletów oraz voucherów na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach za pośrednictwem strony internetowej bilety.kopalniasrebra.pl.
 2. Administratorem strony internetowej www.bilety.kopalniasrebra.pl jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z siedzibą w Tarnowskich Górach (42 – 600) przy ulicy Gliwickiej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego pod numerem KRS 0000041094, NIP 6450010326, REGON 00105421600000,
 3. Dane kontaktowe Stowarzyszenia:
 4. adres e-mail: rezerwacje@kopalniasrebra.pl;
 5. telefon: +48 32 285 49 96 (infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 830 – 1630)
 6. Przystąpienie do zakupu biletów lub voucherów za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.kopalniasrebra.pl oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Ceny biletów i voucherów podane są w PLN i są cenami brutto. Cennik dostępny jest na stronie internetowej bilety.kopalniasrebra.pl/cennik.html.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedającym – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, zwane dalej również jako Stowarzyszenie;
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.kopalniasrebra.pl;
 3. Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
 4. Kopalni – należy przez to rozumieć Zabytkową Kopalnię Srebra położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Szczęść Boże 81, która jest zarządzana przez Stowarzyszenie;
 5. Sztolni - należy przez to rozumieć Sztolnie Czarnego Pstrąga położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Repeckiej na terenie Parku Krajobrazowego, która jest zarządzana przez Stowarzyszenie;
 6. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową www.bilety.kopalniasrebra.pl;
 7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

3. Pliki Cookies

 1. Stowarzyszenie używa plików Cookies wyłącznie dla zapewnienia poprawnego działania Strony internetowej. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Strony internetowej wymaga akceptacji plików Cookies. Niezaakceptowanie plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Strony internetowej. W przypadku braku zgody na używanie przez Stowarzyszenie plików Cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony internetowej.
 2. Stowarzyszenie nie udostępnia żadnym podmiotom informacji zawartych w plikach Cookies, ani nie wykorzystuje ich do innych celów.
 3. Klient w celu dokonania zakupu za pośrednictwem Strony internetowej powinien posiadać infrastrukturę techniczną pozwalającą na korzystanie ze Strony internetowej oraz adres e-mail.
 4. Strona internetowa skonfigurowana jest z następującymi przeglądarkami Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.

4. Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ul. Gliwicka 2, 42-600 Tarnowskie Góry.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Magda Kik, kontakt: smzt@kopalniasrebra.pl lub poprzez adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 4. Związanych z zawieraniem oraz wykonywaniem umów zawieranych za pośrednictwem Strony internetowej;
 5. Związanych z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Podstawa prawna przetwarzania - na podstawie art 6. 1 lit. b RODO - w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 pkt 1 lit c) RODO - ciążącym na nas obowiązku prawnym np. związanym z rachunkowością, na podstawie art. 6. pkt 1 lit a) RODO -zgody, jeśli taka została wyrażona, na podstawie art. 6 pkt 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
 8. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku przewidzianego przepisami prawa, ustanie możliwość ustalania i dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową, przez okres miesiąca w przypadku cofnięcia wyrażonej zgody.
 9. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, tj. Przelewy24.pl (pośrednik płatności on-line) oraz IQ PL Sp. z o.o. - właściciel serwera, na którym SMZT przechowuje Państwa dane. SMZT podpisało stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wg przepisów prawa - w celu zabezpieczenia danych osobowy Klientów Sklepu. Odbiorcą są również pracownicy SMZT przeszkoleni i upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 10. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli tak została wyrażona - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 12. Administrator nie stosuje profilowania Państwa danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej osoby fizycznej, jej statusu, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Oferta

 1. Stowarzyszenie prowadzi sprzedaż biletów i voucherów na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach za pośrednictwem Strony internetowej. Warunkiem dokonania zakupu (złożenia zamówienia) jest:
 2. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja;
 3. Wybór towaru (bilet lub voucher);
 4. Wprowadzenie wymaganych danych .

Złożenie zamówienia skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty za kupiony bilet lub voucher.

 1. Oferta Stowarzyszenia obejmuje sprzedaż:
 2. Biletów wstępu do Kopalni lub Sztolni. 
 3. Voucherów, uprawniających do ich wymiany na bilet wstępu do Kopalni lub Sztolni.
 4. Bilet wstępu uprawnia do wstępu do Kopalni lub Sztolni w dniu i o godzinie w nim określonych.
 5. Voucher nie uprawnia do wstępu do Kopalni lub Sztolni. W celu jego realizacji należy dokonać jego wymiany na bilet wstępu do Kopalni lub Sztolni. Zakupiony voucher można wymienić na bilet wstępu do Kopalni lub Sztolni w terminie na nim wskazanym. Po upływie wskazanego terminu voucher traci ważność.
 6. Stowarzyszenie oferuje następujące rodzaje biletów wstępu do Kopalni lub Sztolni:
 7. Bilet normalny;
 8. Bilet ulgowy (przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów uprawniających do ulgi);
 9. Bilet rodzinny (dla 2 osób dorosłych + 1 dziecko do 18. roku życia)
 10. Bilet dla członka rodziny (bilet bezpłatny przy zakupie biletu rodzinnego);
 11. Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny (przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz Karty „Tarnogórska Rodzina 5+”);
 12. Bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny (przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz Karty „Tarnogórska Rodzina 5+”).
 13. Jeden Klient może dokonać zakupu maksymalnie 10 sztuk biletów.
 14. Stowarzyszenie oferuje następujące rodzaje voucherów:
 15. Voucher - Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra;
 16. Voucher - Zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga;
 17. Weryfikacja prawa do biletów ulgowych następuje poprzez okazanie stosownych dokumentów przed rozpoczęciem zwiedzania.

6. Składanie i realizacja zamówień

 1. Dokonywanie zakupu biletów i voucherów za pośrednictwem Strony internetowej jest możliwe całodobowo. Dokonywanie zakupów może być czasowo utrudnione lub niemożliwe w przypadku prowadzenia prac technicznych na Stronie internetowej.
 2. Proces dokonywania zakupu należy wykonać w ciągu 30 minut. Po upływie 30 minut proces składania zamówienia zostanie anulowany, co zostanie zasygnalizowane komunikatem: „Przekroczony limit czasu. Upłynął czas przeznaczony na dokończenie procesu składania zamówienia. Zapraszamy ponownie!”.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających przyznawane ulgi przed rozpoczęciem zwiedzania Kopalni. W przypadku braku wykazania uprawnień do otrzymania ulgi posiadany bilet ulgowy nie będzie mógł zostać uznany za uprawniający do zwiedzania Kopalni.

7. Zakup biletów 

 1. Procedura dokonywania zakupu biletów wstępu do Kopalni lub Sztolni składa się z następujących etapów:
 • Należy dokonać wyboru zakładki „Kup bilet”, a następnie wybrać obiekt;
 • Należy wybrać planowany dzień zwiedzania Kopalni lub Sztolni oraz dostępną godzinę zwiedzania;
 • Należy wybrać rodzaj biletów oraz podać ich liczbę, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 Regulaminu, z tym że przy zakupie 1 biletu rodzinnego należy dodatkowo zaznaczyć 2 bilety dla członka rodziny;
 • Należy podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • Należy wybrać sposób płatności i dokonać zapłaty;
 • Po prawidłowym dokonaniu zapłaty zamówienie uzyskuje status „potwierdzony”;
 • Na podany adres e-mail przesłany zostanie bilet w formie dokumentu (.pdf), który należy wydrukować i okazać w kasie Kopalni lub okazać na urządzeniu mobilnym.
 1. W trakcie dokonywania zakupu niezbędne jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu się z Regulaminem
 2. Podczas składania zamówienia możliwe jest zarejestrowanie Klienta na Stronie internetowej, tj. założenie konta dla Klienta, a także wyrażenie chęci otrzymania faktury VAT poprzez zaznaczenie pola „Faktura VAT”.

8. Zakup voucherów

 1. Procedura dokonywania zakupu voucherów składa się z następujących etapów:
 • Należy dokonać wyboru zakładki „Kup voucher”;
 • Należy wybrać rodzaj vouchera oraz podać ich liczbę;
 • Należy podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • Należy wybrać sposób płatności i dokonać zapłaty;
 • Po prawidłowym dokonaniu zapłaty zamówienie uzyskuje status „potwierdzony”;
 • Na podany adres e-mail przesłany zostanie voucher w formie dokumentu (.pdf).
 1. Procedura dokonywania wymiany vouchera na bilet wstępu do Kopalni lub Sztolni składa się z następujących etapów:
 • Należy dokonać wyboru zakładki „Kup bilet”, a następnie wybrać obiekt na który zakupiony został voucher;
 • Należy wybrać planowany dzień zwiedzania oraz godzinę zwiedzania;
 • Należy wybrać bilet normalny;
 • W polu „Podaj kod vouchera” należy wpisać kod znajdujący się na voucherze oraz zaznaczyć opcję „Zatwierdź”;
 • Po prawidłowym wpisaniu kodu i zatwierdzeniu kwota w polu "do zapłaty" zostaje automatycznie przeliczona;
 • W przypadku wymiany więcej niż jednego vochera na bilety należy wybrać odpowiednią ilość biletów i wpisywać poszczególne kody z voucherów z opcją "Zatwierdz"; 
 • Należy podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz kraj (możliwe jest zarejestrowanie Klienta na Stronie internetowej, tj. założenie konta dla Klienta);
 • Należy wybrać opcję „Kupuję i płacę”;
 • Na podany adres e-mail przesłany zostanie bilet w formie dokumentu (.pdf), który należy wydrukować i okazać w kasie Kopalni lub okazać na urządzeniu mobilnym.

9. Płatności

 1. Sprzedający akceptuje płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej – kartą kredytową lub e-przelewem. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem operatora płatności. Usługa płatności realizowana jest nieodpłatnie.
 2. Płatności należy dokonać w ciągu 60 minut od momentu złożenia zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
 3. W przypadku wyrażenia chęci otrzymania faktury VAT należy podać wszystkie dane wymagane do jej wystawienia, w tym: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz NIP. Sprzedający wystawi fakturę w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu za pośrednictwem Strony internetowej. Faktura VAT zostanie wysłana przez Sprzedającego na podany przez Klienta adres e-mail.

10. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który dokonał zakupu biletów wstępu, może odstąpić od umowy, dokonując zwrotu zakupionych biletów w dowolnym terminie, jednak nie później niż w terminie 7 dni przed datą zwiedzania wskazaną na bilecie. W tym zakresie Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta, z uwagi na treść art. 38 pkt 12) wskazanej ustawy.
 2. Klient, który dokonał zakupu vouchera, może odstąpić od umowy, dokonując zwrotu zakupionego vouchera w terminie 14 dni od dnia zakupu vouchera pod warunkiem, że nie wymienił vouchera na bilet wstępu.
 3. Klient, odstępując od umowy, składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na adres e-mail: rezerwacje@kopalniasrebra.pl. Oświadczenie powinno zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Klientowi, drogą elektroniczną (wiadomość e-mail), otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Załączniku nr 1.

11. Reklamacje

 1. Klient, który dokonał zakupu biletu lub vouchera ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: rezerwacje@kopalniasrebra.pl.
 2. W reklamacji należy dokładnie określić przyczynę reklamacji (tj. wadę zakupionego biletu lub vouchera) oraz wskazać żądany sposób rozstrzygnięcia reklamacji (tj. wymiana biletu lub vouchera na wolny od wad, obniżenie ceny o konkretną wartość albo odstąpienie od umowy).
 3. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i ustosunkowuje się do niej w drodze elektronicznej (wiadomość e-mail). O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający powiadamia Klienta niezwłocznie, podając jednocześnie sposób uzupełnienia braków. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację we wskazanym wyżej terminie, uważa się, że uznał reklamację.

12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: www.ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle stosowania Regulaminu bądź związanych z rozpatrywaniem reklamacji jest sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeśli pozwanym jest Sprzedający właściwy jest Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie ww.bilety.kopalniasrebra.pl/regulamin.html.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulamin internetowej sprzedaży biletów i voucherów

na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2

 

Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu

Data zakupu: …………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko/nazwa Klienta: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) Klienta: …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Numer transakcji/numer zamówienia: …………………………………………………………...

Liczba biletów podlegających zwrotowi: …………………………………………………………

Liczba voucherów podlegających zwrotowi: ……………………………………………………..

Dane kontaktowe Klienta (nr telefonu, e-mail): ………………………………………………….

Numer rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot płatności:

UWAGA ! Ten sam numer konta z którego była dokonana płatność za bilety/vouchery

................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem właścicielem podanego konta.

 

Uwagi Klienta, przyczyna zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

 

Oświadczam, iż znane są mi warunki odstąpienia od umowy określone w Regulaminie.

 

 

……………………………………………

Miejscowość, data, podpis Klienta